PRIVACY POLICY

(Versie 1.0 - 29 oktober 2020)


1. WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via deze website door “Huisartsen van Brugge en Omgeving vzw” (hierna HABO vzw), met zetel te te Ruddershove 10 A 8000 Brugge, met als ondernemingsnummer BE 0866.767.749 en als e-mailadres alice@habovzw.be, hierna ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ genoemd.

De Verwerkingsverantwoordelijke doet het mogelijke om uw privacyrechten zo goed mogelijk te respecteren. De Verwerkingsverantwoordelijke leeft hierbij de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) na en/of iedere toekomstige of aanvullende wetgeving die van toepassing is.

2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van uw sociale media-account, IP-adres, eventuele voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens…

3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

3.1 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verwerken via deze website geen persoonsgegevens.
Meer informatie omtrent de cookies die we plaatsen kan u terugvinden via onze cookie policy.

Wij verwerken mogelijks uw persoonsgegevens wanneer u ons een vraag bezorgt per e-mail. Uw gegevens worden in dat geval enkel verwerkt om u een antwoord te verschaffen.

3.2 Op welke manier worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming, met name naar aanleiding van uw rechtstreeks verzoek tot informatie.

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld en niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derde partijen. Indien de gegevens verwerkt worden door een verwerker wordt hiervoor de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR.

Gegevens worden niet buiten de EER verwerkt.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke louter verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna worden uw gegevens gewist dan wel geanonimiseerd.


4. WELKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN WORDEN GENOMEN?

Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende technische en organisatorische maatregelen die erop gericht zijn de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.

5. WELKE RECHTEN HEEFT U?

Hoewel wij via deze website geen persoonsgegevens verwerken, informeren wij u graag over de rechten die u onder de GDPR heeft.

5.1 Recht op kennisname

U heeft als datasubject het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van de opslag en van uw persoonsgegevens.

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3 Recht op bezwaar

U beschikt over een recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

5.4 Recht op vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan de verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

5.5 Recht op intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
Deze intrekking heeft weliswaar geen invloed op gegevens die voordien met toestemming werden verwerkt.

5.6 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar alice@habovzw.be, hetzij per post naar Ruddershove 10A 8000 Brugge, mits u een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document bijvoegt waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

5.7 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Verwerkingsverantwoordelijke evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8 Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), gelegen te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

6. WAT MET WIJZIGINGEN IN DEZE POLICY?

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. Wij raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker dit webplatform niet verder te gebruiken.

 

Deze website kwam tot stand met de medewerking van